Fundacja „Dobry Dom” powstała w grudniu 2009 r. przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”


Fundacja została powołana w celu wsparcia Stowarzyszenia w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych na remont byłej Fabryki Sukna, przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej gdzie mają powstać pracownie artystyczne, edukacyjne i terapeutyczne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i okolic ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych.


Wartości

W codziennej pracy przyświecają nam następujące wartości: 

 • uczciwość 
 • rzetelność 
 • współpraca 
 • szacunek 
 • wysoka jakość usług 
 • rozwój 
 • kreatywność

Misja

Zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do  szeroko pojętych, twórczych form spędzania czasu wolnego.

Wizja

Utworzenie „ Dobrego Domu”, miejsca pracy twórczej, edukacyjnej i terapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych a zwłaszcza osób niepełnosprawnych i oraz  trudnej sytuacji życiowej. Fundacja pragnie być inicjatorem zmian na lepsze, instytucją mającą wpływ na kształt życia społecznego.

Cele

Najważniejsze cele jakie chcemy realizować:

 1. wszechstronną pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin
 2. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 3. ochronę i promocję zdrowia
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. działalność na rzecz  równych praw kobiet i mężczyzn
 6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym
 8. promocję i organizację wolontariatu
 9. wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną

 

Projekt i utrzymanie intMar.eu